Jesteś artystą? Otwórz swoją galerię i zarabiaj na swoich dziełach! dowiedz się więcej » otwórz swoją galerię X
 
wydrukuj sobie przestrzeń!
 
 
strona główna » regulamin

regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu dostępnego pod adresem www.SplashRoom.pl, zwanego dalej Portalem

1.2. Właścicielem i Administratorem Portalu, oraz Administratorem Danych Osobowych na Portalu www.SplashRoom.pl jest firma:
A. Kowalczyk A-Kwadrat
ul. Arcta 16, 60-408 Poznań
NIP: 779-162-22-26, NIP UE: PL7791622226
REGON: 300381470
zwana dalej Drukarnią.

1.3. Informacje dot. produktów podane na Portalu, ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Niniejszy regulamin określa:

 • Sposób i termin świadczenia usług przez Portal
 • Sposób składania reklamacji i tryb postępowania reklamacyjnego
 • Dopuszczalne sposoby i terminy zapłaty
 • Informacje dot. gwarancji i usług posprzedażowych
 • Informacje o kodeksie dobrych praktyk (Ust. z dn. 23 sierpnia 2007 r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

 

2. Definicje

2.1. Portal — serwis internetowy znajdujący się pod adresem splashroom.pl świadczący usługi o charakterze reklamowym i drukarskim.

2.2. Użytkownik — osoba przeglądająca Portal po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na nim.

2.3. Gość — osoba przeglądająca Portal bez rejestracji i bez logowania się na nim.

2.4. Klient — Użytkownik lub Gość, który przeszedł przez Proces Zakupowy i dokonał zawarcia Umowy z Drukarnią na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

2.5. Produkt — materiały i usługi drukarskie będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu.

2.6. Dzień roboczy — jeden dzień od poniedziałku do piątku; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z obowiązującym prawem.

2.7. Projekt — elektroniczna wersja Produktu przygotowana przez Klienta i przesłana za pośrednictwem Portalu do Drukarni celem realizacji Zamówienia.

2.8. Specyfikacja techniczna — sporządzona przez Drukarnię i udostępniona przez Portal specyfikacja zawierająca podstawowe informacje, z jakimi Klient powinien się zapoznać przed złożeniem Zamówienia. Specyfikacja techniczna zawiera informacje takie jak:

 • akceptowalny maksymalny i minimalny rozmiar Projektu bądź zdjęcia potrzebnego do realizacji Zamówienia,
 • materiał bądź materiały, jakie zostaną użyte do jego wykonania,
 • końcowe wymiary produktu (jeśli są inne od wymiarów Projektu),
 • sposób montażu Produktu (jeśli ma to zastosowanie),
 • wizualizację produktu,
 • koszt bądź sposób naliczania kosztu Produktu (bez uwzględnienia kosztów przesyłki i innych dodatkowych kosztów, jeśli występują)

2.9. Umowa sprzedaży — Umowa zawierana między Klientem a Drukarnią za pośrednictwem Portalu przez Proces zakupowy, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.10. Zamówienie —oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpśrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające indywidualne właściwości zamówionych Produktów.

2.11. Status realizacji zamówienia — etap realizacji Zamówienia przez Drukarnię; dostępny do sprawdzenia przez Użytkownika na podstronie „Moje konto”. Status realizacji zamówienia podlega dynamicznym zmianom, których dokonuje Drukarnia.

2.12. Proces zakupowy — ścieżka zakupowa kończąca się złożeniem Zamówienia.

 

3. Zasady korzystania z Portalu

3.1. Warunkiem złożenia Zamówienia w serwisie Splash Room jest założenie konta na niniejszym Portalu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (w tym podanie prawidłowego, aktualnego adres e-mail), lub podanie aktualnych danych osobowych i akceptacja regulaminu.

3.2. Warunkiem założenia konta na Portalu jest akceptacja jego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3.3. Klientem Portalu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę niespełniającą powyższych warunków będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

3.4. Portal może pozbawić Klienta dostępu lub praw korzystania z serwisu w sytuacji naruszenia  przez Klienta Regulaminu, a w szczególności:

 • Podania w trakcie rejestracji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, wprowadzających w błąd lub naruszających dobra osób trzecich
 • Dopuszczenia się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Portalu
 • Dopuszczenia się innych zachowań uznanych przez Drukarnię za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 • Dopuszczenia się zachowań godzących w dobre imię Portalu

3.5. Klient, który został pozbawiony dostępu lub praw do korzystania z serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji ani żadnych czynności prawnych bez uprzedniej zgody Portalu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych osobowych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, SplashRoom.pl podejmuje szereg środków technicznych i organizacyjnych stosownych do stopnia zagrożenia świadczonych usług, w szczególności te zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby do tego nieuprawnione danych osobowych wysyłanych do sieci Internet.

3.7. Klientowi Portalu zabrania się:

 • Przesyłania i dostarczania treści niezgodnych z przepisami obowiązującymi prawa, np. treści propagujących przemoc, dyskryminację, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich
 • Korzystania z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (używać służących temu urządzeń lub oprogramowania)
 • Rozsyłania za pośrednictwem Portalu lub umieszczać na Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam) w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.)
 • Korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów lub dla Portalu SplashRoom.pl

3.8. Warunkiem korzystania z Portalu jest dostęp do komputera, telefonu, tabletu lub innego sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie się z siecią Internet i przeglądanie stron internetowych.

 

4. Zamówienia

4.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały reklamowe oraz usługi drukarskie, których właściwości zostały indywidualnie określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.

4.2. Proces zawierania Umowy odbywa się przez wejście na stronę www.SplashRoom.pl, dokonanie wyboru produktu i określenie jego parametrów, oraz złożenie zamówienia jako Użytkownik bądź Gość. Przez proces zakupowy prowadzą Klienta komunikaty wyświetlające się wraz z kolejnymi, wykonywanymi krokami. Kliknięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na finalnej stronie procesu zakupowego (Podsumowanie zamówienia), jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

4.3. Klient dokonuje wyboru produktów przez dodanie ich do Koszyka. Każdy produkt wymaga uprzedniej indywidualnej konfiguracji jego właściwości, mając na względzie całkowitą kwotę produktu.

4.4. Po przejściu do Koszyka z poziomu dowolnej podstrony Portalu, Klient zostanie przeniesiony do widoku z listą wybranych przez niego produktów oraz możliwością wyboru formy płatności i sposobu doręczenia produktu.

4.5. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do zamówienia” Klient zostaje przeniesiony do strony, na której loguje się, rejestruje bądź zamawia produkt bez rejestracji, jako Gość.

4.6. Dalszy krok jest zależny od tego, czy Klient zdecydował się zalogować (po uprzedniej rejestracji), czy chce złożyć zamówienie jako gość:

 • po zalogowaniu Klient jest proszony o potwierdzenie, wybranie, lub wprowadzenie nowego adresu wysyłki i — w przypadku, gdy ma to zastosowanie — danych adresowych, jakie mają się znaleźć na fakturze
 • jako Gość Klient proszony jest o podanie danych osobowych osoby zamawiającej (w tym prawidłowego adresu e-mail), adresu dostawy i w przypadku, gdy ma to zastosowanie — danych adresowych, jakie mają się znaleźć na fakturze.

4.7. Po przejściu dalej wyświetla się podsumowanie zamówienia, w którym Klient zostaje poinformowany o:

 • wybranych Produktach, ich numerze, ilości, cenie jednostkowej i wartości po przeliczeniu
 • wybranej formie płatności
 • wybranym sposobie dostarczenia przesyłki lub odbioru Produktów
 • wprowadzonych danych adresowych (dane zamawiającego, dane dostawy i te, na jakie ma zostać wystawiona faktura)
 • łącznej kwocie do zapłaty, po uwzględnieniu kosztów dostawy i innych dodatkowych kosztów wraz z ich wyszczególnieniem (jeśli istnieją)

4.8. Kliknięcie „Zamów i zapłać” w widoku podsumowania zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości wprowadzonych danych. Na podany w trakcie rejestracji lub procesu zakupowego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

 • wybrane Produkty, ich numer, ilość, cena jednostkowa i wartość po przeliczeniu
 • wybraną formę płatności
 • wybrany sposób dostarczenia przesyłki lub odbioru Produktów
 • wprowadzone dane adresowe dostawy
 • ewentualne uwagi

4.9. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wybranych bądź przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie SplashRoom.pl.

4.10. Akceptacja przez Klienta wybranych bądź przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Portalem Umowy sprzedaży oraz, w przypadku zleceń opłaconych przelewem lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

4.11. Ponieważ właściwości zamawianych na Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

4.12. Zamówienie, które nie zostało opłacone (w przypadku przedpłatności przelewem) lub nie dokonano w nim akceptacji plików (w przypadku płatności za pobraniem), traci ważność po 7 dniach. Po upływie tego czasu Zamówienie zostaje anulowane.

4.13. Z Klientami, którzy złożyli zamówienie oraz opłacili je przelewem, ale nie dokonali akceptacji plików (płatność przelewem), po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie skontaktuje się konsultant w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.14. Możliwe jest dokonywanie płatności przed akceptacją plików graficznych. SplashRoom.pl wystawia fakturę VAT w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

4.15. Zamawiający ma możliwość anulowania zlecenia, ale tylko do momentu uruchomienia procesu jego realizacji, tj. do momentu zmiany statusu zamówienia na "w trakcie realizacji".

4.16. Klient, który anulował Zamówienie opłacone przelewem, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Portal musi podjąć, aby anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 34.44 zł brutto. SplashRoom.pl wystawi wówczas stosowną fakturę korygującą.

4.17. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

5. Dostawa

5.1. Dostawa produktów odbywa się na adres wysyłki wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2. Dostawa produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich. Czas dostawy różni się z zależności od kraju, do którego ma zostać doręczona przesyłka. Standardowy czas dostawy na terenie Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, to 1-3 dni roboczych.

5.3. SplashRoom.pl może udostępnić Klientowi numer listu przewozowego przesyłki, dzięki czemu Klient może na bieżąco śledzić status przesyłki na stronie www.dpd.com.pl.

5.4. SplashRoom.pl dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającej z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej bądź sygnału internetowego, oraz z przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Możliwe są również problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Portalu względem Klienta.

 

6. Koszty i metody płatności

6.1. Ceny produktów podane są w Polskich Złotych i zawierają:

 • koszt obsługi Zamówienia
 • koszt Produktu
 • koszt opakowania
 • podatek VAT

O ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych, takie jak opłata za wysyłkę, bądź koszt wybranego zdjęcia z banku zdjęć Fotolia (stała opłata 35,00 zł). Opcje możliwych form wysyłki należy wybrać w widoku koszyka.

6.2. Płatności za Zlecenie można dokonać w następujące sposoby:

 • za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem
 • korzystając z przelewu bankowego

6.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności przez PayU zostają przekazane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), jako Administratora Danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

6.4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowo przesłanych danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

6.5. Dokonując zakupów na Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania kopii lub duplikatu e-faktury — po zalogowaniu się na Portalu wybierając podstronę „Moje konto”, gdzie znajduje się spis wystawionych faktur wraz z możliwością ich pobrania.

 

7. Materiały do druku

7.1. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem zdjęcia z banku zdjęć Fotolia, poprawne przygotowanie projektu na podstawie danej ilustracji spoczywa po stronie Drukarni. W niektórych przypadkach Klient może zostać poproszony o dodatkową akceptację podglądu finalnego wyglądu zamówienia. Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy Drukarnią a Klientem są dane kontaktowe podane przez Klienta podczas składania zamówienia, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail.

7.2. Klient zobowiązany jest do przesyłania materiałów zgodnych z obowiązującym prawem i nienaruszające dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.

7.3. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.

7.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne w treści projektu graficznego.

7.5. Materiały przesłane przez Klienta powinny być przygotowane według instrukcji zamieszczonej na Portalu, lub — w przypadku zamówień indywidualnych — według indywidualnych wytycznych, ustalonych drogą telefoniczną bądź elektroniczną i przesłanych Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.

7.6. Portal bezpłatnie udostępnia na stronie informacje umożliwiające samodzielne sprawdzenie poprawności pliku. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją zawartą na Portalu, Klient zostaje o tym niezwłocznie powiadomiony. 

7.7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików przygotowanych do druku zawierających nieprawidłowości np. w zastosowaniu warstw, zadruku białym kolorem itp. Przekazanie do realizacji następuje w momencie akceptacji takiego pliku przez Klienta.

7.8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych plików do druku.

 

8. Reklamacje

8.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na podstronie „Reklamacja”, dostępnej z każdej podstrony Portalu w stopce (na dole strony), lub wysłanie wiadomości na adres kontakt@splashroom.pl w temacie wpisując „Reklamacja”.

8.2. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności towaru z Umową oraz zakres żądania reklamacyjnego.

8.3. Reklamacje można składać przed upływem 1 roku od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta. Dodatkowo Sprzedawca może odpowiedzieć z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przed upływem 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, z wyjątkiem reklamacji zgłoszonych w dni wolne od pracy — w takim wypadku zostaną one rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze licząc od następnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Terminy te są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.

8.5. Możliwe jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części lub całości zrealizowanego zamówienia celem zakończenia postępowania reklamacyjnego.

8.6. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 17.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po godzinie 17.00, będą uznane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

8.7. Z uwagi na różnice technologiczne między wyświetlaniem kolorów na ekranie większości wyświetlaczy, a technologią druku (w przestrzeni barwnej CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką widoczną na ekranie jest niepoprawne technologicznie. Z tego powodu niezgodność kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji.

8.8. Z uwagi na to, że w procesie druku wykorzystywanych jest wiele różnych mediów do druku, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, przy druku tego samego projektu na różnych materiałach mogą wystąpić pewne nieznaczne różnice w kolorach. Taka sytuacja nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji.

8.9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, procesu drukowania oraz charakterystykę poszczególnych nośników, dopuszczalne są następujące odchylenia:

 • przy krojeniu nośnika na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
 • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm

8.10. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% powierzchni wydruku bądź ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższego powodu, Portal nie uwzględni takiego zgłoszenia.

8.11. Portal ocenia zasadność reklamacji na podstawie próbek archiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji, Portal może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, koszt przesyłki ponosi SplashRoom.pl.

8.12. Do reklamacji tyczących się jakości przesyłek kurierskich zaleca się załączenie, o ile to możliwe, protokołu szkody, sporządzonego wraz z kurierem natychmiast po odebraniu przesyłki.

8.13. Maksymalna poziom żądań reklamacyjnych nie może przekraczać 100% wartości reklamowanego zlecenia.

8.14. Materiały wykorzystane we wzorniku nośników do druku firmy SplashRoom.pl są materiałami przykładowymi i mogą nieznacznie różnić się od tych stosowanych do druku Zleceń składanych w Portalu. Różnica wynika ze stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji ogólnie przyjętej w poligrafii.

8.15. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania lub zaniechania. SplashRoom.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań bądź zaniechań osób trzecich, w szczególności w kwestii przekazywania środków przez instytucje finansowe oraz za przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

 

9. Zgłaszanie błędów

9.1. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić w pełni poprawne działanie Portalu, w zakresie na jaki pozwala aktualna wiedza techniczna i niezwłocznie usuwać wszelkie zgłaszane błędy tyczące się niepoprawnego działania.

9.2. Nieprawidłowości stwierdzone na Portalu można zgłaszać pod adresem: kontakt@splashroom.pl

9.3. Zgłoszenie powinno zawierać w treści opis błędu, datę jego wystąpienia i — jeśli to możliwe — dodatkowe informacje pomagające scharakteryzować problem, np. zrzut ekranu.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych między Drukarnią a Klientem będzie sąd w miejscu siedziby Drukarni.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271).

 

11. Własność intelektualna

Zawartość Portalu SplashRoom.pl jest chroniona przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do Portalu SplashRoom.pl oraz treści w nim zawarte należą do firmy A-Kwadrat A. Kowalczyk. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, hasła i znaki towarowe należą do serwisu SplashRoom.pl i jego partnerów. Pobieranie, kopiowanie, modyfikacje i reprodukcje, przesyłanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści z Portalu SplashRoom.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dn. 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 — Kodeks dobrych praktyk o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528)
  4. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

Ostatnia edycja: 11 grudnia 2015 r.

 
ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS
 
kontakt
adres e-mail*:
błędny adres e-mail
treść wiadomości*:
* - pola wymagane
wyślij wiadomość »
wiadomość została wysłana
 
 
               
 

Proszę czekać...

Sukces. Strona zostanie przeładowana za 3 sekundy.

Wystąpiły problemy. Sprawdź wprowadzone dane.