Jesteś artystą? Otwórz swoją galerię i zarabiaj na swoich dziełach! dowiedz się więcej » otwórz swoją galerię X
 
wydrukuj sobie przestrzeń!
 
 
strona główna » informacje » warunki umowy autorskiej

Warunki Umowy Autorskiej

W momencie przesłania swojego Dzieła do portalu SplashRoom.pl, Autor nawiązuje umowę współpracy z portalem na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

 1. Czas trwania umowy obejmującej dane Dzieło liczy się od momentu przesłania i zaakceptowania Dzieła, do momentu jego usunięcia z Portalu. Przerwaniem umowy może być zarówno usunięcie Dzieła przez samego Autora, jak i zablokowanie jego ekspozycji i sprzedaży przez portal Splash Room.
 2. Artysta ma prawo do selektywnego wyłączenia z umowy niektórych z przesłanych przez siebie Dzieł. Umowa pomiędzy Autorem a Portalem wygasa całkowicie w momencie usunięcia ostatniego z jego Dzieł.
 3. Autor zachowuje pełnię praw autorskich do swojego Dzieła. Autor ma prawo udzielać takich lub podobnych licencji i zawierać takie lub podobne umowy z osobami trzecimi, bez konieczności uzyskania zgody ze strony Portalu.
 4. Portal zabezpiecza w sposób odpowiedni Dzieła przesyłane do Administracji i zapobiega jego niekontrolowanej dystrybucji i reprodukcji, która mogłaby godzić w dobre imię i interesy Autora. Dzieła prezentowane na portalu to wyłącznie grafiki podglądowe, zabezpieczone znakiem wodnym.
 5. W momencie zaakceptowania i wystawienia Dzieła na portalu, Autor udziela Portalowi czasową, wolną od tantiem, nieograniczoną geograficznie i niewyłączną licencję na użytkowanie i redystrybucję Dzieła, w tym:
  1. przygotowanie Dzieła bądź jego fragmentu do prezentacji i reprodukcji celem stworzenia Produktów, zarówno tych z oferty istniejącej na dzień przesłania Dzieła, oraz tych, które zostaną wprowadzone po jego przesłaniu.
  2. przygotowanie Dzieła bądź jego fragmentu do prezentacji, indywidualnie bądź jako część większej publikacji, celem reklamy Produktów sygnowanych dziełem danego Autora. Portal może, na życzenie Autora, informować go o publikacjach i wpisach, w których występują wizualizacje produktów z Dziełami danego Autora.
  3. przygotowanie Dzieła bądź jego fragmentu pod kątem prezentacji cyfrowej (zmiana rozmiaru, nałożenie znaku wodnego) bądź druku cyfrowego (zmiana rozmiaru, kadrowanie, korekcja kolorystyczna). Autor zostanie poinformowany o konieczności wprowadzenia korekt wynikających z możliwości technologicznych maszyn drukujących (np. przy druku w skali szarości) i otrzyma do zaakceptowania plik po korekcji kolorystycznej. Korekty obejmują wyłącznie proste, całościowe procesy przetwórcze obrazu, poprawki wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku wykonuje sam Autor.
  4. nazw własnych, licencjonowanych pseudonimów i innych danych, w tym tych objętych prawem własności intelektualnej, które Autor dobrowolnie wprowadził do systemu podczas rejestracji.
  5. Autor przyjmuje do wiadomości zasady prywatności i nie będzie rościł żadnych żądań mających na celu ograniczenie dystrybucji bądź ekspozycji Dzieł i przesłanej własności intelektualnej, pod względem geograficznym bądź z wyłączeniem któregokolwiek bądź części użytkowników. Nadużycia ze strony Użytkowników portalu Splash Room powinny być zgłaszane Administracji, celem poczynienia kroków mających na celu uniemożliwienie danemu Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników godzenia w dobre imię Portalu, Autorów i/lub innych Użytkowników.
  6. Portal dokłada wszelkich starań, aby chronić Portal i jego Użytkowników, w tym Autorów, przed szkodliwymi zachowaniami osób trzecich, które mogą godzić w dobre imię Portalu lub Użytkowników bądź doprowadzić do jakiejkolwiek innej szkody, materialnej bądź niematerialnej. Jednocześnie Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i działanie osób trzecich, w tym Użytkowników Portalu niebędących częścią Administracji.
  7. Przesyłając pliki do akceptacji, Autor oświadcza, że:
   1. Autor jest w posiadaniu pełni praw do przesyłanego Dzieła, w tym wszystkich materiałów wykorzystanych do jego stworzenia.
   2. Dzieło jest oryginalnym obrazem stworzonym przez Autora.
   3. Prawa do Dzieła nie będą dzielone w jakikolwiek sposób dzielone z innymi osobami.
   4. Prawa do Dzieła nie będą obciążane roszczeniami osób trzecich bądź w jakikolwiek sposób nie będą zajęte, uniemożliwiając korzystanie z nich w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
   5. Treść Dzieła jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; nie ma w nich treści nawołujących do przemocy, dyskryminacji lub uderzających w dobre mienie bądź interesy osób trzecich, fizycznych bądź prawnych.
   6. Przesłane pliki nie zawierają wirusów bądź jakiegokolwiek innego oprogramowania szkodliwego dla portalu Splash Room i/lub jego użytkowników.
   7. Akceptując przesłane Dzieło, Portal oświadcza, że:
    1. wszelkie prace z przesłanym przez autora Dziełem dotyczyć będą wyłącznie przygotowania pliku do druku i ekspozycji w sieci Internet.
    2. przesłane Dzieło nie będzie kopiowane, publikowane, udostępniane w całości bądź we fragmentach poza portalem Splash Room i dotyczącymi Portalu stronami, w tym stronie na portalu Facebook, bez pisemnej zgody Autora.
    3. Dzieło może zostać wykorzystane do wizualizacji i prezentacji Produktów z wizerunkiem Dzieła na stronie Portalu bądź przypisanej mu stronie w serwisie Facebook, celem zainteresowania Klientów zakupem takiego Produktu.
    4. Portal dołoży wszelkich starań mających na celu zapobiec łamaniu praw autorskich Autora, w tym wykradzenia obrazu. Oryginalne pliki przechowywane będą w bezpiecznym miejscu, prezentacja Dzieł odbywać się będzie w bezpieczny sposób w postaci plików o maksymalnym rozmiarze 500x500 px, zabezpieczonych dodatkowo znakiem wodnym Portalu oraz wybranym przez Autora pseudonimem, podanym w formularzu wypełnionym podczas dołączania do programu Galerii Autorskich.
    5. Opłata licencyjna wynosi 20% wartości zamówionego przez Klienta Produktu. Prowizja zostaje przelana na konto bankowe wskazane przez Autora w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.
    6. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany procentowej wartości prowizji. Portal poinformuje Autorów o zmianie, wysyłając stosowne wiadomości na adresy e-mail podane przy rejestracjach.
    7. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną w sytuacji wykorzystania wizerunku bądź materiałów, w tym oprogramowania, do których nie miał prawa. Portal Splash Room nie będzie zobowiązany do zadośćuczynienia osobom trzecim, których prawa autorskie bądź dobra osobiste zostały naruszone podczas tworzenia Dzieła.
    8. Autor przyjmuje do wiadomości, że działanie serwisu Splash Room może nie być płynne. Autor przyjmuje do wiadomości, że Serwis Splash Room może być okresowo niedostępny bądź wyłączany dla użytkowników. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których nastąpiła awaria techniczna bądź prowadzone są prace konserwacyjne i/lub prace nad serwisem.
    9. Autor przyjmuje do wiadomości, że Serwis Splash Room może być wyłączony z działania, w dowolnej chwili i bez podania przyczyny.
    10. Autor oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Portalu ani żadnego z jego Użytkowników i zobowiązuje się do ochrony dobrego imienia Portalu i wszystkich jego pracowników i współpracowników.

16. Powyższy regulamin, wraz z Regulaminem Portalu Splash Room oraz Regulaminem Galerii Autorskich stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy Portalem a Autorem.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi pismami zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 
ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS
 
kontakt
adres e-mail*:
błędny adres e-mail
treść wiadomości*:
* - pola wymagane
wyślij wiadomość »
wiadomość została wysłana
 
 
               
 

Proszę czekać...

Sukces. Strona zostanie przeładowana za 3 sekundy.

Wystąpiły problemy. Sprawdź wprowadzone dane.