Jesteś artystą? Otwórz swoją galerię i zarabiaj na swoich dziełach! dowiedz się więcej » otwórz swoją galerię X
 
wydrukuj sobie przestrzeń!
 
 
strona główna » informacje » regulamin galerii autorskich

Regulamin Galerii Autorskich

Serwis Splash Room umożliwia twórcom promowanie oraz sprzedaż swoich dzieł za pośrednictwem portalu. Dołączenie do programu Galerii Autorskich jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Galerii Autorskich, w brzmieniu jak poniżej.

 

1. Definicje

1.1. Portal, Serwis — drukarnia internetowa Splash Room, znajdująca się pod adresem splashroom.pl, będąca stroną oferującą nawiązanie współpracy.

1.2. Administrator — administrator danych oraz osoba nadzorująca prawidłowe działanie portalu Splash Room.

1.3. Użytkownik — osoba użytkująca Portal jako osoba zarejestrowana.

1.4. Autor — osoba, która przystępuje do programu Galerii Autorskich i przesyła swoje prace na serwer Portalu.

1.5. Dzieło — praca graficzna stworzona przez Autora, przesłana przez niego na serwer Splash Room.

1.6. Wymagania minimalne — określone przez Portal wymagania dotyczące nadsyłanych prac, których spełnienie jest warunkiem Akceptacji Dzieła.

1.7. Akceptacja — proces weryfikacji oraz zatwierdzenia Dzieła wysłanego przez Autora, którego skutkiem jest ekspozycja Dzieła w Galerii Autorskiej.

1.8. Licencja — warunki wykorzystania Dzieła na potrzeby realizacji Zamówień. 

1.9. Klient — osoba dokonująca zakupów na Portalu, także poprzez Galerie Autorskie.

1.10.         Zamówienie — oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające indywidualne właściwości zamówionych Produktów, z wykorzystaniem zdjęcia z banku zdjęć, zdjęcia własnego, bądź któregoś z Dzieł Autora.

1.11.         Produkt — materiały i usługi drukarskie będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu.

1.12.         Prowizja — określony procent ceny produktu, który stanowi opłatę licencyjną dla Autora za wykorzystanie jego Dzieła przy przygotowaniu Produktu.

1.13.         Dzień roboczy — jeden dzień od poniedziałku do piątku; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z obowiązującym prawem.

1.14.         Cena podstawowa produktu — określona przez Portal wartość danego Produktu.

1.15.         Cena promocyjna produktu — tymczasowa obniżka ceny podstawowej Produktu, po jakiej można nabyć dany Produkt.

 

2. Ceny podstawowe Produktów oraz promocje

2.1. Portal rezerwuje sobie prawo do zmiany ceny podstawowej swojego Produktu w dowolnym momencie na dowolną, właściwą dla siebie kwotę, bez informowania o tym Autorów Dzieł.

2.2. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych bądź ograniczonych ilościowo promocji na swoje Produkty, bez informowania o tym Autorów. Prowizja dla Autorów zostaje pomniejszona procentowo i proporcjonalnie w stosunku do obniżki.

2.3. W skład ceny podstawowej i odpowiedniej dla niej ceny promocyjnej wchodzi przygotowanie projektu, wydruk na podłożu i obróbka introligatorska. W skład ceny podstawowej nie wchodzą koszty wysyłki, płatności bądź jakiekolwiek inne koszty dodatkowe wykraczające poza koszty przygotowania skończonego Produktu.

 

3. Autorzy oraz ich Dzieła

3.1. Autorem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Warunkiem przystąpienia do Programu Galerii Autorskich jest bycie zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu Splash Room.

3.3. Użytkownik, który chce przystąpić do Programu, powinien wypełnić w tym celu stosowny formularz, znajdujący się w Panelu Klienta, widocznym po zalogowaniu się do Portalu.

3.4. Użytkownik staje się Autorem po pozytywnej weryfikacji przesłanego formularza oraz akceptacji ze strony Administratora.

3.5. Przesyłane prace powinny spełniać minimalne wymagania graficzne, określone jako:

 • wymiar min. 2360 x 2360 px
 • tryb kolorystyczny CMYK, bez kolorów dodatkowych
 • preferowany format: TIFF dla obrazów rastrowych oraz PDF dla wektorowych
 • 3 mm spady
 • min. 5 mm marginesy

3.6. Dodatkowo spełnione muszą być następujące warunki:

 • Autor musi posiadać wyłączne i niepodzielne prawa autorskie do danego Dzieła.
 • Przesyłane treści muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Za niedopuszczalne uznane są np. treści propagujących przemoc, dyskryminację, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich.
 • Wszystkie prace prezentowane na portalu zabezpieczane są znakiem firmowym Splash Room oraz nazwiskiem autora przez Portal. Na obrazie nie mogą znajdować się żadne dodatkowe znaki wodne bądź innego rodzaju podpisy, które zaburzając estetykę Dzieła mają służyć zabezpieczeniu obrazu przed kradzieżą.

3.7. Przesłane prace stają się Dziełami, w rozumieniu niniejszego regulaminu, po pozytywnej weryfikacji oraz akceptacji prac przez Administratora.

3.8. Administrator opisuje pracę, wpisując w system maksymalny możliwy wymiar wykorzystania danego zdjęcia, zgodnie z wynikiem weryfikacji przesłanej pracy.

3.9. Portal zastrzega sobie prawo do pozytywnej weryfikacji prac, które mimo niespełnienia warunków wymienionych w punkcie 3.5., mogą być uznane za nadające się do druku.

3.10. Portal zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji prac, które mimo spełnienia warunków wymienionych w punkcie 3.5., nie mogą być uznane za nadające się do druku.

3.11. Administrator może, na prośbę Autora, przesłać krótkie uzasadnienie powodów negatywnej weryfikacji przesłanej pracy.

3.12. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Dzieła. Administrator może, na prośbę Autora, przesłać krótkie uzasadnienie powodów usunięcia danego Dzieła.

3.13. Portal może pozbawić Autora dostępu lub praw korzystania z serwisu w sytuacji naruszenia  przez Autora Regulaminu (w tym Regulaminu Portalu Splash Room), a w szczególności:

 • Podania w trakcie rejestracji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, wprowadzających w błąd lub naruszających dobra osób trzecich
 • Dopuszczenia się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Portalu
 • Dopuszczenia się innych zachowań uznanych przez Portal za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 • Dopuszczenia się zachowań godzących w dobre imię Portalu.

3.14. Autor, który został pozbawiony dostępu lub praw do korzystania z serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji ani żadnych czynności prawnych bez uprzedniej zgody Portalu.

3.15. Autor może usunąć wybrane Dzieło, wchodząc w swoją galerię w panelu klienta i klikając stosowną ikonę. Proces usunięcia Dzieła jest nieodwracalny.

3.16. Portal może usunąć konto Autora na jego pisemną prośbę. Proces usunięcia konta jest nieodwracalny.

 

4. Prowizje dla Autorów

4.1. Prowizja dla Autora za udostępnienie Dzieła wynosi 20% od wartości produktu.

4.2. Koszty prowizji pokrywa Klient decydujący się na zakup produktu z wizerunkiem danego Dzieła.

4.3. W chwili zatwierdzenia zakupu Produktu z wizerunkiem danego Dzieła, jego Autor otrzymuje stosowną informację na adres e-mail podany przy rejestracji.

4.4. Prowizja zostaje przelana na konto bankowe wskazane przez Autora w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.

4.5. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany procentowej wartości prowizji. Portal poinformuje Autorów o zmianie, wysyłając stosowne wiadomości na adresy e-mail podane przy rejestracjach.

4.6. Dla Autorów będących osobą prawną Portal wystawia faktury VAT.

4.7. W przypadku zakupienia produktu z własnym Dziełem Autor uiszcza opłatę licencyjną, która następnie zostaje zwrócona na jego konto zgodnie z procedurą przekazania wartości licencji.

4.8. Historia kupionych licencji, wraz ze szczegółami zamówionego Produktu, znajduje się w Panelu Klienta, w zakładce „moja galeria autorska”.

 

5. Licencje i prawa autorskie

5.1. Decydując się na umieszczanie na Portalu swojego Dzieła, Autor zgadza się na jego reprodukcję, przeformatowanie, kadrowanie, wysyłkę, przechowywanie oraz prezentację na portalu Splash Room, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

5.2. Autor udziela każdorazowo pojedynczej licencji na wykorzystanie Dzieła przy wytworzeniu Produktu zamówionego przez Klienta. Udzielona licencja, której wartość wynosi 20% wartości produktu, udzielana jest wyłącznie na wybrany produkt.

5.3. Przygotowanie pliku do druku wielkoformatowego odbywa się przed finalną akceptacją Dzieła i może polegać na:

 • zmianie rozmiaru zdjęcia (powiększeniu, kadrowaniu, obracaniu)
 • korekcji kolorystycznej obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem odcieni szarości, które ze względów technologicznych powinny składać się wyłącznie z czarnej składowej K

W przypadku ingerencji w składową kolorystyki danego Dzieła, Autor otrzymuje podgląd skorygowanego obrazu do akceptacji.

5.4. Wszystkie ewentualne prace nad obrazem mające na celu prawidłowe przygotowanie Dzieła do druku obejmują wyłącznie korekty. W przypadku nieprawidłowego przygotowania pliku do druku, wynikiem czego jego korekcja wymagałaby większej ingerencji w strukturę bądź kompozycję Dzieła, przesłana praca nie przechodzi procesu weryfikacji. Na prośbę Autora Administrator może wysłać informację dotyczącą zmian, jakie należałoby nanieść na obraz, aby praca mogła zostać zaakceptowana.

5.5. Przesyłając pliki do akceptacji Autor oświadcza, że:

 • Autor jest w posiadaniu pełni praw do przesyłanego Dzieła, w tym wszystkich materiałów wykorzystanych do jego stworzenia.
 • Dzieło jest oryginalnym obrazem stworzonym przez Autora.
 • Prawa do Dzieła nie będą dzielone w jakikolwiek sposób dzielone z innymi osobami.
 • Prawa do Dzieła nie będą obciążane roszczeniami osób trzecich bądź w jakikolwiek sposób nie będą zajęte, uniemożliwiając korzystanie z nich w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
 • Treść Dzieła jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; nie ma w nich treści nawołujących do przemocy, dyskryminacji lub uderzających w dobre mienie bądź interesy osób trzecich, fizycznych bądź prawnych.
 • Przesłane pliki nie zawierają wirusów bądź jakiegokolwiek innego oprogramowania szkodliwego dla portalu Splash Room i/lub jego użytkowników.

5.6. Akceptując przesłane Dzieło, Portal oświadcza, że:

 • wszelkie prace z przesłanym przez autora Dziełem dotyczyć będą wyłącznie przygotowania pliku do druku, szczegółowo omówionego w punkcie 5.3.
 • przesłane Dzieło nie będzie kopiowane, publikowane, udostępniane w całości bądź we fragmentach poza portalem Splash Room i dotyczącymi Portalu stronami, w tym stronie na portalu Facebook, bez pisemnej zgody Autora.
 • Dzieło może zostać wykorzystane do wizualizacji i prezentacji Produktów z wizerunkiem Dzieła na stronie Portalu bądź przypisanej mu stronie w serwisie Facebook, celem zainteresowania Klientów zakupem takiego Produktu.
 • Portal dołoży wszelkich starań mających na celu zapobiec łamaniu praw autorskich Autora, w tym wykradzenia obrazu. Oryginalne pliki przechowywane będą w bezpiecznym miejscu, prezentacja Dzieł odbywać się będzie w bezpieczny sposób w postaci plików o maksymalnym rozmiarze 500x500 px, zabezpieczonych dodatkowo znakiem wodnym Portalu oraz wybranym przez Autora pseudonimem, podanym w formularzu wypełnionym podczas dołączania do programu Galerii Autorskich.

 

6. Informacje dodatkowe

6.1. Portal ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania lub zaniechania. SplashRoom.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań bądź zaniechań osób trzecich, w szczególności w kwestii przekazywania środków przez instytucje finansowe oraz za przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

6.2. Kolorystyka dzieła na gotowym produkcie może nieznacznie różnić się od projektu widzianego na ekranie monitora. Związane jest to z różnicą technologiczną między wyświetlaniem kolorów na ekranie większości wyświetlaczy, a technologią druku (w przestrzeni barwnej CMYK).

6.3. Z uwagi na to, że w procesie druku wykorzystywanych jest wiele różnych mediów do druku, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, przy druku tego samego Dzieła na różnych materiałach mogą wystąpić pewne nieznaczne różnice w kolorach.

6.4. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Portal poinformuje Autorów o zmianie, wysyłając stosowne wiadomości na adresy e-mail podane przy rejestracjach.

6.5. Portal zastrzega sobie prawo do zakończenia bądź zawieszenia działania programu Galerii Autorskich, bez podania przyczyny. Portal poinformuje Autorów o zmianie, wysyłając stosowne wiadomości na adresy e-mail podane przy rejestracjach.

6.6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Poduktów z wizerunkiem Dzieła przez Klientów. W przypadku naruszenia dobrego imienia Autora przez Klienta, Autor zobowiązany jest samodzielnie dochodzić swoich praw właściwą sobie drogą sądową bądź polubowną.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Powyższy regulamin, wraz z Regulaminem Portalu Splash Room oraz warunkami umowy autorskiej stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy Portalem a Autorem.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi pismami zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 
ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS
 
kontakt
adres e-mail*:
błędny adres e-mail
treść wiadomości*:
* - pola wymagane
wyślij wiadomość »
wiadomość została wysłana
 
 
               
 

Proszę czekać...

Sukces. Strona zostanie przeładowana za 3 sekundy.

Wystąpiły problemy. Sprawdź wprowadzone dane.